Technical support and service agreements

SIA “TEKA telekom” serves low-voltage networks and their active network components. To agree on the terms of a service agreement, contact us using the contact form. 

Installation and maintenance of data transmission network equipment

SIA “TEKA telekom” offers its customers products from the world’s leading computer manufacturers (HP Aruba, Cisco, Eltex, Extreme Networks, Mikrotic, TP-LINK, Huawei, Zyxel, Fujitsu, Ruckus, Alcatel-Lucent u.c.).

Installation and maintenance of telecommunications equipment

SIA “TEKA telekom” offers a wide range of services in the field of telecommunications, from consulting to implementation and maintenance of corporate networks. TEKA telecom offers the development of various system projects, sales and delivery, project management, installation and configuration of the system. Project development includes technical and financial analysis of the client’s telecommunication networks, traffic and cost optimization, as well as adaptation of the telecommunication system to the specific needs of the organization’s business and clients. System installation service includes installation and connection of equipment to a telecom operator, as well as programming at the request of the customer.

Design and installation of a video surveillance system

Video surveillance is one of the most popular security systems as it provides continuous visual control of the facility.

Anything can be monitored – the perimeter of a building, interiors, parking lots, courtyards, etc.

For each client, we can offer an individual solution depending on the wishes of the client: video intercoms, digital recording equipment with the ability to conduct video surveillance from anywhere in the world (via the WAN network), real-time object monitoring, color cameras, night vision. cameras, thermal imagers, car camera number, detailed information about the video recordings made, information archiving.

We carry out design, installation and maintenance work, as well as user training. TEKA telecom offers its customers products from the world’s leading computer manufacturers (HikVision, Dahua, Axis, Mobotix, Vivotek, Bosch, etc.).

Design and installation of computer and telephone networks

Today the computer and telephone network have become a necessity not only in the office, but also at home. High-quality and secure communication will save you time and ensure efficient operation of your company.

We design, install and provide computer and telephone network services in accordance with the wishes and needs of each client, using materials and solutions from the leading manufacturers in the industry.

All materials are certified and installation work is carried out in accordance with the requirements of ISO / IEC 11801, EIA / TIA 568B and EN 50173. 

Техническая поддержка и соглашения об обслуживании

SIA “TEKA telekom” обслуживает низковольтные сети и их активные сетевые компоненты. Чтобы согласовать условия соглашения о предоставлении услуг, свяжитесь с нами, используя контактную форму. 

Монтаж и обслуживание оборудования сети передачи данных

SIA “TEKA telekom” предлагает своим клиентам продукцию ведущих мировых производителей компьютеров ( HP Aruba, Cisco, Eltex , Extreme Networks, Mikrotic, TP-LINK, Huawei, Zyxel, Fujitsu , Ruckus, Alcatel-Lucent u.c.).

Установка и обслуживание телекоммуникационного оборудования

SIA “TEKA telekom” предлагает широкий спектр услуг в области телекоммуникаций, от консалтинга до внедрения и обслуживания корпоративных сетей. SIA “TEKA telecom” предлагает разработку различных системных проектов, продажу и доставку, управление проектами, установку и настройку системы. Разработка проекта включает технический и финансовый анализ телекоммуникационных сетей клиента, оптимизацию трафика и расходов, а также адаптацию телекоммуникационной системы к конкретным потребностям бизнеса организации и клиентов. Услуга по установке системы включает в себя установку и подключение оборудования к оператору связи, а также программирование по желанию заказчика. 

Проектирование и установка системы видеонаблюдения

Видеонаблюдение – одна из самых популярных систем безопасности, поскольку обеспечивает непрерывный визуальный контроль объекта.

Объектом наблюдения может быть что угодно – периметр здания, интерьеры, автостоянки, дворы и т. Д.

Для каждого клиента мы можем предложить индивидуальное решение в зависимости от пожеланий клиента: видеодомофоны, цифровое записывающее оборудование с возможностью вести видеонаблюдение из любой точки мира (через сеть WAN), мониторинг объектов в реальном времени, цветные камеры, ночное видение. камеры, тепловизоры, номер камеры автомобиля подробная информация о сделанных видеозаписях, архивирование информации.

Выполняем работы по проектированию, установке и обслуживанию, а также обучаем пользователей. SIA “TEKA telecom” предлагает своим клиентам продукцию ведущих мировых производителей компьютеров (HikVision, Dahua, Axis, Mobotix, Vivotek, Bosch и др.).

Проектирование и установка компьютерных и телефонных сетей

Сегодня компьютерная и телефонная сеть стали необходимостью не только в офисе, но и дома. Качественная и безопасная связь сэкономит ваше время и обеспечит эффективную работу вашей компании.

Мы проектируем, устанавливаем и предоставляем услуги компьютерной и телефонной сети в соответствии с пожеланиями и потребностями каждого клиента, используя материалы и решения от ведущих производителей отрасли.

Все материалы сертифицированы, а монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями стандартов ISO / IEC 11801, EIA / TIA 568B и EN 50173.

Tehniskais atbalsts un apkalpošanas līgumi

TEKA telekom veic vājstrāvu tīklu un to aktīvo tīkla komponenšu apkalpošanu. Lai vienotos par apkalpošanas līguma nosacījumiem lūdzam sazināties ar mums iznamtojot kontaktu formu.

Datu tīkla iekārtu uzstadīšana un apkalpošana

TEKA telekom piedāvā saviem klientiem pasaules vadošo datoru ražotāju produkciju ( HP Aruba, Cisco, Eltex , Extreme Networks, Mikrotic, TP-LINK, Huawei, Zyxel, Fujitsu , Ruckus, Alcatel-Lucent u.c.).

Telekomunikāciju iekārtu uzstādīšana un apkalpošana

TEKA telekom piedāvā plašu pakalpojumu spektru telekomunikāciju jomā, sākot ar konsultācijām, beidzot ar korporatīvo tīklu ieviešanu un apkalpošanu. TEKA telekom piedāvā dažādu sistēmu projektu izstrādi, pārdošanu un piegādi, projektu vadību, sistēmas instalācijas un konfigurēšanu. Projekta izstrāde iekļauj klienta telekomunikācijas tīklu tehnisko un finansiālo analīzi, trafika un izdevumu optimizāciju, kā arī telekomunikāciju sistēmas pielāgošanu organizācijas biznesa un klientu specifiskajām vajadzībām. Sistēmas uzstādīšanas pakalpojums ietver iekārtas instalāciju un pieslēgšanu sakaru operatoram, kā ari programmēšanu saskaņā ar klienta prasībām.

Videonovērošanas sistēmas projektēšana un instalācija

Video novērošana ir viena no populārākajām drošības sistēmām, jo tā nodrošina nepārtrauktu objekta vizuālo kontroli.

Par novērošanas objektu var kalpot pilnīgi jebkas – ēkas perimetrs, iekšējās telpas, stāvvietas, pagalmi utt.

Katram klientam mēs varam piedāvāt individuālu risinājumu atkarībā no klienta vēlmēm: video domofoni, digitālā ieraksta iekārtas ar iespēju veikt video monitoringu no jebkuras pasaules vietas (izmantojot WAN tīklu), objekta novērošana reālajā laikā, krāsainās kameras, nakts redzamības kameras, termokameras, kameras automašīnu numuru noteikšanai, detalizēta informācija par veiktajiem video ierakstiem, informācijas arhivēšana.

Mēs veicam projektēšanas, montāžas un apkalpošanas darbus, kā arī lietotāju apmācību. TEKA telekom piedāvā saviem klientiem pasaules vadošo datoru ražotāju produkciju (HikVision, Dahua, Axis, Mobotix, Vivotek, Bosch u.c.).

Datoru un telefonu tīklu projektēšana un instalācija

Datoru un telefonu tīkls mūsdienās ir kļuvis par nepieciešamību ne tikai birojā, bet arī mājās. Kvalitatīvi un droši sakari ietaupīs jūsu laiku un nodrošinās jūsu uzņēmumam efektīvu funkcionalitāti.

Mēs veicam datoru un telefonu tīklu projektēšanu, instalāciju, kā arī pakalpojumu servisa nodrošināšanu atbilstoši katra klienta vēlmēm un vajadzībām, izmantojot nozares vadošo ražotāju materiālus un risinājumus.

Visi materiāli ir sertificēti, un instalācijas darbi tiek veikti atbilstoši ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B un EN 50173 standartos noteiktajām prasībām.